โครงการ "เซ็นทรัล ทำ"

เซ็นทรัล ทำ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสังคม ริเริ่มโดยกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานและอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับเรา ความสำเร็จของธุรกิจ วัดได้จากการทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล และสร้างประโยชน์ให้แก่พนักงาน ลูกค้า และสังคม

โครงการที่น่าสนใจ

Central Group Love the Earth: Journey to Zero

ด้วยความที่เราเป็นธุรกิจค้าปลีกและบริการล้วนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเราจึงต้องการมีส่วนในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (PLANET) จึงจัดทำแคมเปญ Central Group Love the Earth โดยผ่านโครงการหลัก Journey to Zero – การลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านธุรกิจ แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ

  1. ลดปริมาณขยะมูลฝอย: การลดใช้พลาสติก การจัดการคัดแยกขยะ และลดการสร้างขยะอาหาร
  2. การลดปัญหามลพิษด้วยพลังงานสะอาด ผ่านการติดตั้งแผงพลังงานโซล่าร์เซล บนหลังคาศูนย์การค้าในเครือ และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger)

ตลาดจริงใจ

กลยุทธ์แบบ Win-Win ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการสร้างตลาดจริงใจ Farmers’ Market ที่เกษตรกรสามารถกระจายสินค้าผ่านศูนย์การค้าและช่วยยกระดับผู้ประกอบการให้ดีขึ้น และยังข่วยให้คนเมือง คนเดินห้างได้สินค้าคุณภาพ ราคาถูก ปลอดภัย และเป็นการสร้างสังคมเครือข่ายเพื่อได้พบปะผู้ขาย ผู้ซื้อโดยตรงและภายในตลาดยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เราจะไม่สร้างขยะให้เกิดขึ้น โดยมีการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต แห่งแรก ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และอุดรธานี และคาดว่าจะขยายเพิ่มอีก 10 สาขาภายในปีพ.ศ. 2562

การพัฒนาสินค้าจากชุมชน

เสริมสร้างแนวทางพัฒนาสินค้าจากชุมชน ทั้งกับเกษตรกร OTOP และ SME เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนให้มีรายได้อย่างยั่งยืนผ่านสินค้าจากชุมชน โดยมีการช่วยเหลือในการพัฒนาแนวคิดการค้า การออกแบบ และ ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายให้สินค้าที่ดีในชุมชนส่งไปถึงคนทั่วประเทศ โดยภายในปีนี้มีโครงการสำคัญได้แก่

  • กาแฟภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย —โครงการที่ไม่ใช่เพียงการปลูกกาแฟเพื่อผลผลิตที่มีรสชาติเยี่ยมเท่านั้น หากแต่เป็นโครงการที่รักษาผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์อีกด้วย
  • ส่งเสริมอาชีพคุ้งบางกะเจ้า — โครงการตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านทางมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ต้องการรักษาพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ ให้ชุมชนมีรายได้ เพื่อไม่ให้ละทิ้งพื้นที่ทำกิน
  • การใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการเพาะปลูก กับโครงการเกษตรอินทรีย์ ฟื้นฟูป่าน่าน ด้วยการนำ Applications ในการเข้าถึงข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อการเพาะปลูกที่แม่นยำ รวมถึงการให้ข้อมูลกับผู้บริโภค เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพืชผล

โครงการศูนย์ Contact Center สำหรับคนพิการ

การสร้างโอกาสให้กับคนพิการเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความสำคัญอย่างมาก เราจึงมุ่งมั่นและส่งเสริมพัฒนาการของคนพิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันเราช่วยเหลือไปกว่า 770 คน ผ่านการส่งเสริมในการประกอบอาชีพตามจังหวัดต่างๆ ที่มีคนพิการเข้าไปร่วมงานด้วย ทั้ง Contact Center ของ Power Buy และ ไทวัสดุ

ด้วยความสำเร็จจากโครงการดังกล่าว เราจึงร่วมมือกับกลุ่ม COL และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ ในการวางแผนสร้าง ศูนย์ Contact Center สำหรับคนพิการ ตั้งอยู่ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยความตั้งใจของกลุ่มเซ็นทรัล ที่จะให้คนพิการ มีอาชีพที่มั่นคง ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสุขในการทำงาน ลดปัญหาการลาออก และเป็นการ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

โครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

“กลุ่มเซ็นทรัล” จับมือ “กระทรวงศึกษาธิการ” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นเวลา 5 ปี ผ่าน “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” ปัจจุบันมีสถานศึกษา 7 แห่งที่อยู่ภายใต้การพัฒนา โดยมีการสอนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ —บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ คลังสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลที่บางนา และไปเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี และให้นักศึกษาได้กลับมาฝึกงานกับธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ TOPS, Office Mate และ Central Omni Logistics เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ พ.ค. 2562 ถึง เม.ย. 2563
  • หลักสูตรการโรงแรม-ท่องเที่ยว — เราส่งบุคลากรจากโรงแรมเซนทารา อุดรฯ มาร่วมแชร์ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนรับนักศึกษามาฝึกงานที่โรงแรม และมีแผนที่จะจำลองห้องพักโรงแรมเสมือนจริงในวิทยาลัย
  • หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ — เราวางแนวคิดให้วิทยาลัยฯ เพิ่ม ‘มูลค่า’ สินค้าจากการออกแบบดีไซน์ให้มีความทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนทุนงบการศึกษาให้วิทยาลัยฯ

ในอนาคตบริษัทยังมีแผนจะพัฒนาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรอาหารและ โภชนาการ

กู๊ด กู๊ดส์ (Good Goods)

สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการพัฒนาคุณภาพและออกแบบให้มีความร่วมสมัย พัฒนาสู่ความเป็นแบรนด์ไทยที่ทันสมัย กู๊ด กู๊ดส์ เน้นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานฝีมือ โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างรายได้กลับคืนสู่ช่างฝีมือในท้องถิ่น

ร้านกู๊ด กู๊ดส์ สาขาแรกตั้งอยู่ที่โซนบี ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า และสินค้าอื่น ๆ ที่สวยงามทันสมัย ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชม

ผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอนาหมื่นศรีมีประวัติอันยาวนานกว่า 200 ปี ชุมชนนาหมื่นศรีผูกพันกับศิลปะการทอผ้ามาช้านาน นอกจากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังนำมาเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีทางศาสนาที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวบ้านอีกด้วย

กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนา และให้ความรู้ด้านระบบการจัดการร้านค้า และฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่ออนุรักษ์ศิลปะการทอผ้า และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน

โครงการส่งต่อน้ำใจให้ “ผู้หญิงหลังกำแพงสูง” (โรบินสัน)

โครงการที่จัดทำเพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงตระหนักถึงภัยจากมะเร็งเต้านมโดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมกับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน ผ่านการชวนลูกค้ามาแบ่งปันความห่วงใยที่ห้างโรบินสันทุกสาขา ผ่านแคมเปญ กิจกรรมบริจาคกางเกงชั้นใน ที่เมื่อซื้อสินค้าตามเงื่อนไข หรือบริจาคสมทบทุนในการจัดหาชุดชั้นในแก่ผู้ต้องหาหญิง โดยแคมเปญนี้สามารถสมทบทุนมอบชุดชั้นในกว่า 32,000 ตัว มูลค่า 2 ล้านบาทให้แก่ผู้ต้องหาหญิง และยังเชิญชวน ให้ลูกค้ามาร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้ผ่านโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม