กิจกรรมการกุศล

กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นในการลงทุน ลงแรง และให้เวลาแก่การช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ก่อตั้งมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1984 เพื่อระลึกถึงบิดาของเขา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าเซ็็นทรัล

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส สร้างความสามารถด้านวิชาชีพ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและครอบครัว
  • เพื่อส่งเสริมโครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กและเยาวชน
  • เพื่อสนับสนุนศาสนาและคุณธรรม
  • เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย เช่น เพลิงไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหว
  • เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลในการทำความดีเพื่อสังคม
  • เพื่อร่วมกับภาครัฐในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อขับเคลื่อน และ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้แนวทาง 4 ประการ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change), 2.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency), 3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management) และ 4. การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2561 ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ ประกาศเจตนารมณ์ ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการสร้างโลกสีเขียว ภายใต้แคมเปญ "CENTRAL Group Love the Earth" ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนผ่าน 3 โครงการหลัก

  1. Journey to Zero การตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจภายในเครือ ให้เป็นศูนย์ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ Plastic Reduction (ลดการใช้พลาสติก) , Waste Segregation (การจัดการคัดแยกขยะ), Food Waste (ลดการสร้างขยะอาหาร)
  2. Central Green เน้นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การค้า ด้วยการพัฒนาสวนสาธารณะ, พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบ, บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บำบัดน้ำเสีย และ ดูแลรักษาคูคลอง
  3. Forest Restoration ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่า

โครงการอื่น ๆ

ยูนิเซฟ

กลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟได้เปิดตัวแคมเปญ #EatPlayLove เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของ 1,000 วันแรกในชีวิตนับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ซึ่งช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อพัฒนาการด้านสมองของเด็ก และเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยนิทรรศการ #EatPlayLove จะจัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต โดยเน้นสิ่งสำคัญ 3 ด้าน คือ โภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ การเล่นและกระตุ้นพัฒนาการ รวมถึงการให้ความรักและความปลอดภัยแก่เด็ก

สวนลุมพินี

กลุ่มเซ็นทรัลได้มอบเงิน 5.8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงลานตะวันยิ้มให้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนไทยทุกคน